Felhasználónév :

Jelszó

Keresendő kifejezés:

Légtechnikai elemek
Csarnokok
Egyedi acélszerkezetek
Kosár

0 termék 0 HUF
Fémmegmunkáló gépeink
Fogyasztóvédelmi törvény
Pályázatok
Vásárlói információk
T.P. és T. Kft. Általános Üzleti Feltételei (AÜF)


I. Az Általános Üzleti Feltételek hatálya
1. Szállításaink és teljesítéseink kizárólag jelen feltételek alapján - a mindenkor hatályos a legújabb szövegezés szerint - történnek, amennyiben az ettől való eltéréseket mi kifejezetten és írásban el nem ismertük. A megrendelő esetleges általános szerződési feltételei ránk nézve csak kifejezett és írásbeli elismerésünk esetén bírnak kötelező erővel.
2. Jelen feltételek érvényesek a jövőbeli ügyletekre közvetlen hivatkozás nélkül is, amennyiben ezeket a megrendelő egy általunk korábban visszaigazolt megrendelés alkalmával kézhez vette, vagy egyéb igazolt módon megismerte és elfogadta.
3. Minden ajánlatunk ajánlati kötöttségtől mentes, amíg azokat kifejezetten magunkra nézve kötelezőnek nem nyilvánítjuk.
4. A megrendelések csak megrendelés-visszaigazolásunkkal válnak ránk nézve kötelező erejűvé. Ha ilyen írásbeli visszaigazolást nem, avagy csak a számlával együtt állítunk ki, akkor a szerződés a szállítás megtörténtével jön létre.
5. Munkatársaink, teljesítési segédeink vagy más megbízottaink szóbeli nyilatkozatai csak írásbeli megerősítésünket követően válnak a szerződés részévé.
6. Amennyiben egyes rendelkezések érvénytelenek lennének vagy érvénytelenné válnának, úgy ez az ezeken kívüli rendelkezések érvényességét nem érinti.
7. Jelen feltételek azon rendelkezései, amelyek a jogszabály értelmében fogyasztónak minősülő természetes személyekkel szemben érvénytelennek minősülnének, velük szemben nem nyernek alkalmazást. E rendelkezések helyett a diszpozitív (eltérést engedő) szerződési szabályok alkalmazandóak azzal, hogy alternatív rendelkezések esetén a választás jogát fenntartjuk.
8. Jogunkban áll a megrendelő adatait, amelyek az üzleti viszonnyal kapcsolatunk során tudomásunkra jutottak a vonatkozó adatvédelmi előírások betartásával feldolgozni. A megrendelő az ilyen adatkezeléshez a jelen feltételek elfogadásával hozzájárul.
9. A megrendelés, illetve a visszaigazolás keretei között a mennyiségbeli és fajtabeli eltérés jogát kifejezetten fenntartjuk. A megrendelő köteles az átvételre mindaddig, amennyiben ezek az eltérések a kereskedelmileg elfogadható kereteket nem haladják meg.

II. Az árak
1. Az árak gyári átadással (ab Werk) az ajánlati megjelölés szerint, Forintban, vagy Euróban érvényesek, valamint nem tartalmazzák a mindenkori, a szállítás napján hatályban lévő, törvényes mértékben hozzászámítandó általános forgalmi adót (ÁFA).
2. Amennyiben mérvadó költségtényezők, pl. nyersanyagköltségek a megrendelés megadását vagy visszaigazolását követő 6 hét elteltével lényegesen emelkednek, úgy jogosultak vagyunk a megállapodás szerinti árak megfelelő felemelésére.
3. Ismételt megrendelésre a megelőző ármegállapodásoknak nincs kötelező ereje.
4. Az 50.000,- Ft alatti megrendelések esetén 5.000,- Ft "mennyiségi pótlékot" számítunk fel.

III. Fizetési feltételek
1. A fizetéseket - ellenkező megállapodás hiányában - Forintban, vagy Euróban, a számla keltét követő 8 napon belül minden készpénzfizetési, előteljesítési levonás (skonto) nélkül készpénzben fizetési helyünkön kell teljesíteni. Banki befizetés vagy átutalás esetén a bankszámlánkon történő feltétel nélküli jóváírással minősül a tárgyi összeg megfizetettnek.
2. Csekk és váltó visszautasításának jogát fenntartjuk, emellett csekket és leszámítolható váltót csak teljesítésképpen fogadunk el, és valamennyi ezzel kapcsolatos költség a megrendelőt terheli.
3. A megrendelő részéről a beszámítás vagy a visszatartás joga csak annyiban áll fenn, amennyiben követelései részünkről elismertek, vagy jogerősen megállapítást nyertek. E feltételek hiányában megrendelőnek lehetősége van jogait elkülönített érvényesítésére.
4. A megállapodás szerinti fizetési határidő túllépése esetén a forintban nyilvántartott és a más pénznemből forintra átszámított összegek után az MNB által közzétett mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat, az EURO-ban felszámított összegek után az Európai Központi Bank mindenkori báziskamatlábát 8%-kal meghaladó mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamatot meghaladó káraink érvényesítésének jogát - ideértve az adott helyzetben velünk szemben felszámított rendkívüli kamatokat és költségeket -, továbbá a Ptk. 293. § alkalmazására való jogunkat fenntartjuk.
5. A fizetési feltételek súlyos megszegése vagy olyan körülmények ismertté válása esetén, amelyek a megrendelő hitelképességét illetően megalapozott kételyt okoznak - ide számítandó különösen a csőd- és felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem, valamint a megrendelővel szerződő féllel szembeni bírósági végrehajtási eljárás -, valamennyi lejárt és le nem járt követelésünk haladéktalan érvényesítéséhez vezetnek. Ez utóbbi, le nem járt követeléseink a fenti esetekben általunk egyoldalúan azonnal esedékessé tehetőek.
Ezen felül ilyen esetben jogosultak vagyunk a hátralévő szállításokat visszatartani, előleg fizetésétől vagy megfelelő biztosítékok nyújtásától függővé tenni, illetve az általunk tűzött megfelelő póthatáridő eredménytelen lejártával a szerződéstől elállni.

IV. Szállítási határidő
1. A kötelezően megállapított szállítási határidők általunk való betartásának feltétele - eltekintve a tényleges és időben történő saját elszállítástól -, hogy a szerződő felek a megrendelés teljesítésének valamennyi releváns üzleti és technikai kérdését tisztázzák, és különösen, hogy megrendelő időben eleget tegyen valamennyi őt terhelő (együttműködési, adatszolgáltatási, megvizsgálási stb.) kötelezettségének, mint pl. a szükséges hatósági igazolások és engedélyek beszerzése, tervjóváhagyások, a szerződés céljára alkalmas szerelési terület, illetőleg anyag, személyzet vagy egyéb segédeszköz rendelkezésre bocsátása. Késedelembe esésünk esetén számunkra a megrendelő megfelelő mértékű, de általában legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridőt köteles tűzni.
2. A szerződésnek a megrendelés-visszaigazolásunk elküldését követő módosítása esetén kizárólag az új megrendelés-visszaigazolásban megjelölt szállítási határidő érvényes.
3. A megküldésre kész állapotról szóló értesítéssel a szállítási határidő betartottnak tekintendő, amennyiben a megküldés nekünk fel nem róható okból késedelmet szenved vagy lehetetlenné válik.
4. Amennyiben a megállapodás szerinti szállítási határidőt nekünk felróható okból, de sem szándékosan, sem pedig súlyosan gondatlanul túllépjük, és a megrendelőnek ebből kára származik, úgy ő további igényei kizárásával jogosult megfelelő póthatáridő lejártát követően a késedelem miatti károk átalányösszegben történő megtérítését követelni heti 0,5% mértékben, de összesen legfeljebb a 5%-ig a szállítás azon részének értéke után számítva, amelyet a késedelem miatt kellő időben, ill. szerződésszerűen használni nem tudott.
5. A megrendelő elállása kizárt, amennyiben ő maga az átvétellel késedelemben van. Egyéb esetekben a megrendelő a nekünk fel nem róható okból történt elállása esetén kötbért köteles fizetni. A fizetendő kötbér mértéke a megrendelés visszaigazolását követő 5 napon belül közölt elállás esetén a megrendelés összértékének 10 %-a, a megrendelés visszaigazolását követő 15 napon belül közölt elállás esetén a megrendelés összértékének 30 %-a, ennél később közölt elállás esetén annak 50 %-a.
6. A szállítási határidő be nem tartása "vis major", sztrájk vagy a befolyásunk körén kívül eső más körülmény miatt megfelelő mértékű hosszabbítással jár. Ettől függetlenül ilyen esetben jogosultak vagyunk a szerződés még nem teljesített része tekintetében teljes vagy részbeni elállásra, úgyszintén, ha az előbb említett körülmények a késedelem időtartama alatt, avagy egyik beszállítónknál, vagy teljesítési segédünknél állnának be.
7. A megállapodás szerinti szállítási határidő ezen kívül meghosszabbodik a megrendelő velünk szembeni kötelezettségei vonatkozásában bekövetkezett késedelmének az időtartamával.

V. Megküldés, fuvarozás, csomagolás
1. Abban az esetben, ha az áru a megrendelő kívánságára megküldésre kerül, a kárveszély legkésőbb üzemünk vagy raktárunk, illetőleg a megküldést bonyolító teljesítési segédünk ilyen létesítményeinek elhagyásával átszáll a megrendelőre, még akkor is, ha a megküldés nem a jelen feltételek szerinti teljesítési helyről történik.
2. Amennyiben a küldésre kész áru megküldése nekünk fel nem róható okból késedelmet szenved, a kárveszély a megrendelőre a küldésre kész állapotról szóló írásbeli vagy távmásolati (telefax, e-mail) értesítés felé történő elküldésével száll át.
3. Ha a megrendelő a szállítás tárgyát a készrejelentést, ill. a küldésre kész állapotról szóló értesítést követően haladéktalanul nem veszi át, vagy a megrendelő kérésére a megküldést elhalasztjuk, úgy jogosultak vagyunk a megrendelő költségére történő raktározásra.
4. A megrendelő átvételi késedelme esetén a jogosulti késedelemből eredő alapvető jogaink mellett az - adott esetben részbeni - elállás jogát, illetve a kártérítés érvényesítésének jogát kifejezetten fenntartjuk.
5. A 250.000,- Ft-ot el nem érő értékű szállítás esetén a csomagolás felmerülő költségei felszámításra kerülnek. Tehergépkocsival történő szállítás esetén a felmerülő fuvarköltséget, de legalább 8.000,-Ft-ot, felszámítjuk. Fontos feltétel, hogy a kirakodási hely szabadon megközelíthető, és az épületen belüli szállítási útvonalak akadálytalanul használhatóak legyenek.
6. A megrendelő írásbeli felhívására az árut az ő költségére az általa megjelölt kockázatok ellen biztosítjuk.

VI. Tulajdonfenntartás
1. A szállított áruk az ár teljes megfizetéséig a mi tulajdonunkban maradnak. Folyószámla-elszámolás esetén a fenntartott tulajdonjog (tulajdonfenntartás alatti áru) a mindenkori folyószámla-egyenleg biztosítékaként szolgál.
2. A megrendelő köteles a tulajdonfenntartás alatti árut javunkra gondosan őrizni és biztonságát óvni, valamint a többi árutól elkülönítve és/vagy megkülönböztetve tárolni. A megrendelő vétkességtől függetlenül felel az áru elvesztéséért és annak esetleges megsemmisüléséért. A tulajdonfenntartás alatti áru feldolgozása vagy egyesítése esetén a Ptk. 133-134. § értelmében a választás jogát fenntartjuk. Kifejezett rendelkezésünk hiányában a feldolgozással létrejött dolgon tulajdonjogot, az egyesítéssel létrejött dolgon értékarányos közös tulajdoni hányadot szerzünk. Az új áru a jelen feltételek értelmében tulajdonfenntartás alatt áll, és ugyanezen szabályozás alá tartozik.
3. A megrendelő a tulajdonfenntartás alatti árunak az általa folytatott, szokásos üzleti forgalom keretén belül történő továbbértékesítésére azon feltétel mellett jogosult, hogy ő ügyfeleivel a megfelelő tulajdonfenntartásról javunkra úgyszintén megállapodik. A tulajdonfenntartás alatti áru feletti egyéb módon való rendelkezésre, különösen az áru zálogba adására, biztosítékként történő átruházására a megrendelő nem jogosult.
4. Továbbértékesítés esetén a megrendelő a részünkre történő teljesítésig ránk engedményezi ügyfeleivel szemben a továbbértékesítésből keletkező valamennyi igényét, valamint követelését az azokhoz kötődő összes mellékjogosultsággal együtt. A megrendelő felhívásunkra köteles ügyfeleivel az engedményezést közölni, de biztosítja a jogot számunkra is az engedményezés közvetlen közlésére is. A megrendelő - az előbbiekben megállapított engedményezés ellenére - írásbeli visszavonásunkig jogosult a követelések beszedésére. A mi beszedési jogosultságunk a megrendelő beszedési felhatalmazása mellett érintetlenül fennmarad. A követeléseket nem fogjuk beszedni addig, amíg a megrendelő fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz. A megrendelővel szembeni követeléseink kielégítésével az áruk feletti tulajdonjog automatikusan átszáll rá, valamint a ránk engedményezett követelések visszaszállnak rá.
5. Felhívásunkra a megrendelő köteles részünkre a megfelelő iratok átadásával haladéktalanul teljes körű tájékoztatást adni ügyfeleivel szembeni jogainkról.
6. Amennyiben a minket illető biztosítékok értéke összes követelésünket több mint 10 %-kal meghaladja, a megrendelő követelésére kötelesek vagyunk az indokolt mértékben a biztosítékokat felszabadítani.
7. A tulajdonfenntartás alatti áru harmadik személy részéről történő esetleges zálogbavételét vagy elkobzását számunkra haladéktalanul be kell jelenteni. Az ebből eredő beavatkozási költségek minden esetben a megrendelőt terhelik, amennyiben azt nem harmadik személyek viselik.
8. Jogunkban áll a tulajdonfenntartás alatti árukészletet leltározni vagy leltároztatni, és szerződésszegés, különösen fizetési késedelem esetén az árut a megrendelő birtokából visszavenni vagy visszavetetni, illetve e célból a megrendelő helyiségeibe belépni. Ha tulajdonjog-fenntartást az az alatt álló áru visszavételével gyakoroljuk, jogosultak vagyunk az árut szabadkézből eladni vagy elárvereztetni. A visszavétel a megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatból származó valamennyi minket illető követelés értékében, de legfeljebb a megállapodás szerinti szállítási áron történik. Fenntartjuk a jogot a további kártérítési igényekre, így különösen az elmaradt haszonra.

VII. Kellékszavatosság
1. Katalógusokban, prospektusokban, hirdetésekben, ábrázolásokon és árlistákban az áruk tulajdonságainak megadása, valamint a műszaki előírásokra való utalások csupán a leírást szolgálják, és a megrendelés-visszaigazolásban, ill. a szerződésben írt kifejezett hivatkozás nélkül nem alapoznak meg kellékszavatossági igényt.
2. A megrendelőnek a fennálló szerződési kötelezettségen kívül, így különösen tervezés, szerelés, kivitelezés körében nyújtott tanácsadás esetén a szállítás tárgyának a működőképességéért és alkalmasságáért csak előzetes kifejezett vállalásunk esetén felelünk.
3. A szavatossági kifogásokat haladéktalanul írásban kell érvényesíteni. Rejtett hibáknál, amelyek felderítése a megrendelő megvizsgálási kötelezettségének előírásszerű gyakorlásával sem volt lehetséges, a hiba megállapítását követően haladéktalanul kell kifogást emelni.
4. Minden szavatossági igény elévül a kárveszély átszállását követő hat hónap alatt, amennyiben jogszabály ennél hosszabb határidőt kötelezően nem ír elő. A szállítás tárgyát képező árukra jótállást csak kifejezett írásbeli nyilatkozatunkkal, vagy a jogszabály által kötelezően előírt körben és módon vállalunk.
5. Alapos szavatossági kifogás esetén pótteljesítésre (kijavításra, újbóli szállításra vagy cserére) vagyunk kötelesek. A megrendelő jogosult a vételárat csökkenteni vagy a szerződéstől elállni, ha mi a pótteljesítésre vonatkozó kötelezettségünket megfelelő határidőn belül nem teljesítjük vagy az eredménytelen marad. További igények, különösen a hibából eredő közvetlen vagy közvetett károk miatti költség- és kártérítési igények velünk szemben kötelező jogszabályi előírás hiányában csak a VIII. szakaszban foglaltak szerint érvényesíthetők.
6. A megrendelő vagy általa megbízott harmadik személy részéről történő szakszerűtlen kijavítások, valamint szakszerűtlen kezelés vagy alkalmatlan felállítási hely a szavatossági igények elvesztéséhez vezetnek. A természetes elhasználódásból eredő hiányosságokból szavatossági igények nem keletkeznek.
7. Utólagos szállításoknál a színárnyalatok korábbi szállításhoz képesti eltérése miatt a szavatossági igények kizártak. 8. Megtérítési igények, illetőleg a megrendelővel szemben harmadik személy által támasztott szavatossági igény továbbhárításának lehetősége csak a fogyasztó általi jogszerű igénybevétel esetén a törvényes keretek között állnak fenn; nem állnak fenn ellenben megrendelő által üzletpolitikai okokból vállalt kötelezettségek tekintetében, és feltételezik a megtérítési igényt támasztók saját kötelezettségeinek, így különösen a szavatossági kifogások közlésével összefüggő kötelezettségeknek a betartását.

VIII. Felelősség
1. Minden esetben, ha a fenti feltételektől eltérően szerződéses vagy törvényi alapon fennálló igények alapján kár- vagy költségtérítésre vagyunk kötelesek, csak abban az esetben felelünk azért, amennyiben minket, vezető munkavállalóinkat szándékosság, súlyos gondatlanság vagy az élet, testi épség vagy egészség megsértése terhel.
2. Emellett a termékfelelősségi törvény alapján fennálló, vétkességtől független felelősség, valamint a lényeges szerződési kötelezettség vétkes megszegéséért fennálló felelősség fennmarad azzal, hogy a felelősség az első mondatban írt eseteken kívül az előre látható, a szerződéssel összefüggésben jellemzően előforduló károkra korlátozódik.
3. A bizonyítási teher megrendelő terhére történő megváltozása az előbbi rendelkezésekkel nem jár együtt.

IX. Teljesítés helye, irányadó jog, bírósági illetékesség
1. A teljesítés helye a szállításokra és a fizetésekre is, kifejezett eltérő rendelkezés hiányában székhelyünk: H-2896 Szomód, HRSZ.: 1462.; a banki fizetés helye: a számlánkban feltüntetett kereskedelmi bank.
2. Jelen szerződésre a magyar jog érvényes. Ha a szerződésben külföldi elem jelentkezése folytán mód van a német jog alkalmazására, úgy az az irányadó. Az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április hó 11-i egyezményének (ENSZ-vételi jog) alkalmazása kizárt.
3. Az esetleges jogviták eldöntésére kizárólagosan illetékes a Tatabányai Városi Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, vagy választásunk szerint a megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező rendes bíróság.

Kelt: Szomód, 2006 január 01.